در حال مشاهده | چون دیگه همه زنگاشو زده

چون دیگه همه زنگاشو زده

می‌دانی فقط نوشتن حال‌ت را بهتر می‌‌کند و  نمی‌نویسی.
مثل وقت‌هایی که می‌دانی فقط از خانه درآمدن حال‌ات را بهتر می‌کند و خانه می‌مانی.
یا مثل وقت‌هایی که می‌دانی فقط از تخت بیرون آمدن حال‌ات را بهتر می‌کند و در تخت می‌مانی.
یا مثل وقت‌هایی که می‌دانی فقط به پنکه خیره نماندن حال‌ات را بهتر می‌کند و به پهلو نمی‌غلتی.
نه که نخواهی بهتر شوی. فقط نمی‌توانی. همین.

نگارش شده توسط گل‌ناز در 25 مارس 2013